Dr. Sai Kumar Vyadhi Nivarana Ashram

Dr. Sai Kumar Vyadhi Nivarana Ashram

Get In Touch Contact With Us

The Dr. Sai Kumar Vyadhi Nivarana Ashram was founded by Pujya Sadguru Sri Sai Kumar Babaji in the year 1973 and established in Padmarao Nagar, Secunderabad in 1982.

Our Address

Padmarao Nagar, Secunderabad,Telangana - 500020

Phone Number

drskvna@gmail.com

Email Address